September 2019
TinkConnect

TinkConnect is een handelsnaam van TINKiteasy B.V.

 

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van TinkCon-nect, hierna “Tink”, en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Tink en Klant, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee sa-menhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektroni-sche overeenkomst geschie¬den, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en ongeacht onder welke handelsnaam Tink opereert, alsmede ongeacht of deze Algemene Voorwaarden al of niet door Klant zijn geparafeerd.

1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van even-tuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant dan wel van derden ten behoeve van Klant wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Tink, tenzij deze door Tink uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.3 Deze Algemene Voorwaarden Tink zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34272910.

1.1.4 Tink is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden Tink aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Tink zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Tink en/of de tussen Tink en Klant gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Tink zijn vastgelegd.

1.1.6 Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Tink gesloten overeenkomst en zijn op hen ook deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.1.8 TinkConnect is een handelsnaam van TINKiteasy B.V..

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden TinkConnect worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantie-voorwaarden en overige voorwaarden.

1.2.3 Hardware
Apparatuur zoals servers, netwerkinfrastructuur en randapparatuur welke zijn geplaatst in het netwerk van TinkConnect .

1.2.4 Buiten Kantooruren
Tussen 18:00-08:00 CET, zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.

1.2.5 Derdelijns Support
Zeer gespecialiseerd Support uitgevoerd door interne deskundigen van TinkConnect , zoals de architecten van het platform.

1.2.6 Derden Producten
Alle door TinkConnect verstrekte en gebruikte producten en (opslag) diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan de Derdelijns Support bij derden is belegd.

1.2.7 Dienst
TinkConnect stelt Klant een Hosted Desktop omgeving ter beschikking. Deze werkplek is wereldwijd middels het internet toegankelijk. Klant kan via een beveiligde verbinding zijn bestanden, e-mails en overeengekomen Producten en/of Derden Producten binnen deze omgeving raadplegen.

1.2.8 Eerstelijns Support
Eenvoudig Support door afdeling van TinkConnect verantwoordelijk voor de registratie, het analyseren en ver-der routeren van de Melding.

1.2.9 Gebruiker
De (eind)Klant/(eind)Gebruiker van Klant, die de door TinkConnect geleverde Dienst gebruikt.

1.2.10 Haalbaarheidsonderzoek
Zoals nader omschreven in artikel 4.1.1.

1.2.11 Identificatiegegevens
Log-in-naam, wachtwoorden, adresseringsgegevens en/of andere codes.

1.2.12 Kantooruren
Normale Nederlandse werktijden (08.00-18.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.2.13 Klant
Eenieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van de Dienst en met wie TinkConnect uit dien hoofde een Overeenkomst heeft.

1.2.14 Maand
Kalendermaand

1.2.15 Melding
Bericht van Klant, in ieder geval per e-mail en zo mo-gelijk ook per telefoon, aan de Eerstelijns Support van TinkConnect . Tijdstip van Melding is het tijdstip waarop de Melding door TinkConnect ontvangen is.

1.2.16 Nacalculatie
Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht.

1.2.17 On-site support
Support op locatie van de Klant.

1.2.18 Onderhoud
Het plegen van reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen, onderhoud en regelmatige controle van het Platform en applicaties.

1.2.19 Platform
Verzameling van Hardware en software welke de Dienst mogelijk maken.

1.2.20 Producten
Alle door Tink verstrekte en gebruikte producten de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden en waarvan de Eerstelijns en Tweedelijns Support bij Tink zijn belegd.

1.2.21 SLA
Afkorting van Service Level Agreement. Additionele afspraken omtrent de Dienst.

1.2.22 Support
Zoals nader omschreven in artikel 2.3.

1.2.23 Tink
TINKiteasy B.V., werkend onder verschillende handelsnamen, ingeschreven bij de Kamer van Koop-handel te Amsterdam onder nummer 34272910, en diens rechtsopvolgers dan wel een aan TINKiteasy B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Klant aangaat en de Algemene Voorwaarden TINKiteasy B.V. van toepassing heeft verklaard. TINKiteasy B.V. is de leverancier van de Dienst aan Klant.

1.2.24 Tweedelijns Support
Gespecialiseerd Support door interne deskundigen van Tink zoals systeembeheerders, netwerkbeheerders en programmeurs.

1.3 Bevestiging

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werk-nemers van Tink zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van TinkConnect .

1.4 Aanbiedingen

1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.4.3 Tink zal een overeenkomst opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de overeenkomst aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.

1.4.4 Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft TinkConnect het recht de prijzen hierop aan te passen.

1.4.5 De overeenkomst loopt vanaf het moment dat deze overeenkomst door TinkConnect en Klant schriftelijk wordt ondertekend en door TinkConnect wordt ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4.6 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde: 1. de overeenkomst; 2. de service level agreement; 3. de eventuele bijlagen; 4. deze Algemene Voorwaarden; 5. eventuele overeengekomen aanvullende voorwaarden.

1.5 Overeenkomsten

1.5.1 Indien een offerte, addendum, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Klant niet wordt ondertekend en/of geretourneerd, aanvaardt Klant door eerste betaling van de vergoeding(en) aan TinkConnect de inhoud van bedoeld document alsmede de Algemene Voorwaarden TinkConnect.

1.5.2 Voor als zodanig vermeldde addenda die rechtstreeks voortvloeien uit of verband houden met een overeen-komst tussen TinkConnect en de Klant geldt dat de looptijd van deze addenda gelijkloopt met die van de overeenkomst waar zij aldus rechtstreeks uit voortvloeien of verband mee houden.

1.5.3 Een overeenkomst tussen TinkConnect en Klant waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een looptijd van 1 (één) jaar. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig is opgezegd, wordt deze overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 (één) jaar.

1.5.4 De Klant heeft de mogelijkheid om een Gebruiker of Dienst of onderdeel daarvan af te melden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand en conform de afmeldprocedure van TinkConnect. Indien de Klant een Gebruiker of Dienst of deel daarvan afmeldt binnen 6 (zes) maanden nadat de aansluiting van de betreffende Gebruiker of Dienst tot stand kwam dan is de Klant een vergoeding verschuldigd aan TinkConnect ter hoogte van 6 (zes) maal de daarmee gepaard gaande maandelijkse kosten minus de reeds daarvoor betaalde maandelijkse kosten. Daarnaast geldt de voor-waarde dat 80% van het maximum aantal Gebruikers dan wel Diensten, dat is vastgesteld gedurende de contractperiode, tot het einde van de contractperiode aangesloten dienen te zijn dan wel afgenomen dienen te worden. Indien de Klant onder deze grens komt, is TinkConnect gerechtigd om voor 80% van dit maximum aantal Gebruikers dan wel Diensten, de maandelijkse kosten in rekening te brengen tot het einde van de contractperiode.

1.5.5 Zowel voor aan- als voor afmelden van Gebruikers kan TinkConnect eenmalige aan- respectievelijk afsluitkosten aan Klant in rekening brengen. Voor het overige geldt te dien aanzien tevens het gestelde in artikelen 1.5.1 en 1.5.2 hierboven.

1.5.6 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.3, vindt plaats op een termijn van twee (2) kalendermaanden voorafgaand aan de maand van verlenging en moet dus uiterlijk op de laatste Werkdag van de derde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door TinkConnect zijn ontvangen. Bij correcte opzegging brengt TinkConnect de gehele laatste kalendermaand van de overeenkomst volledig in rekening.

1.5.7 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.5.8 TinkConnect heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Klant een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Klant faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Klant’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van TinkConnect op Klant direct en volledig opeisbaar.

1.5.9 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Klant geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.5.10 Wanneer er bij het einde van de overeenkomst sprake is van migratiewerkzaamheden, zal TinkConnect migratiekosten volgens een urencalculatie (nacalculatie) in rekening brengen en de migratie niet eerder aanvangen dan nadat de aldus in rekening gebracht migratiekosten en eventuele andere openstaande dan wel tot dan onbetaalde facturen door de Klant zijn voldaan.

1.5.11 Bij het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, zullen alle bestanden, voor zover dit live data betreft en de applicatie dit technisch mogelijk maakt, binnen 21 dagen door Tink aan de Klant worden overgedragen. TinkConnect zal deze data vervolgens na 30 dagen uit het systeem (doen) verwijderen en vernietigen, waaraan de Klant reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent. Back-up data zal worden gewist met inachtneming van de voor het type en medium geldende retentietijd(en).

1.6 Medewerking/Informatieplicht Klant

1.6.1 Alle opdrachten worden door TinkConnect uitgevoerd op basis van de door Klant aan TinkConnect kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.6.2 Klant zal TinkConnect alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Klant zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.6.3 Indien gegevens (data) van de Klant naar de Dienst van TinkConnect worden overgezet (hierna: migratie) gaat TinkConnect ervan uit dat alle data goed beschikbaar, leesbaar en niet beschadigd zijn. Indien dit niet het geval is, kan TinkConnect extra kosten voor de migratie in rekening brengen. Tink is niet verantwoordelijk voor het eventueel beschadigd raken c.q. verloren gaan van data tijdens de migratie. Klant dient voor de migratie te allen tijde zelf een back-up van de te migreren data te maken.

1.6.4 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Tink aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan TinkConnect beschikbaar worden gesteld.

1.6.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van TinkConnect staan, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TinkConnect in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft TinkConnect het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.6 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal TinkConnect te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Klant, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandig-heden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.6.7 Ingeval TinkConnect activiteiten verricht op locatie(s) anders dan zijn eigen, zal Klant kosteloos voor de door TinkConnect in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1 TinkConnect en Klant verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Klant. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.7.2 TinkConnect is gerechtigd de naam en het logo van Klant of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de TinkConnect website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.7.3 Klant en zijn Gebruikers zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van TinkConnect, behoudens schriftelijke toestemming van TinkConnect. Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn Gebruikers aan voornoemde verplichting zullen voldoen.

1.7.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.3, is Klant zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van TinkConnect om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 De totale aansprakelijkheid van TinkConnect zal, met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw) met een maximum van het alsdan door verzekeraar uit te keren bedrag, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van TinkConnect voortvloeit uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) zoals daadwerkelijk betaald door Klant aan TinkConnect op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van het alsdan door verzekeraar uit te keren bedrag.

1.8.3 TinkConnect heeft zich ter zake van schade verzekerd. TinkConnect is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Klant uit hoofde van de met TinkConnect gesloten overeen-komst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Klant van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoedt vermeerderd met TinkConnect’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

1.8.4 De totale aansprakelijkheid van TinkConnect voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.8.6 Aansprakelijkheid van TinkConnect voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Klant, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Klant, is nadrukkelijk uitgesloten.

1.8.7 Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op TinkConnect geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.8.8 De aansprakelijkheid van TinkConnect ontstaat slechts indien Klant TinkConnect, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en TinkConnect ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TinkConnect in staat is adequaat te reageren.

1.8.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Tink daarvan schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.8.10 Klant vrijwaart TinkConnect van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Klant aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door TinkConnect is afgeleverd.

1.8.11 TinkConnect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, inclusief doch niet beperkt tot opslagdiensten, die TinkConnect aan Klant heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal TinkConnect zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Klant.

1.8.12 TinkConnect is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie.

1.8.13 TinkConnect is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook in geval van een eventuele inbreuk in verband met persoonsgegevens (datalek) voor zover deze het gevolg is van verlies of diefstal van gegevensdragers waarover Klant beschikt.

1.9 Overdracht

1.9.1 De tussen TinkConnect en Klant gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TinkConnect .

1.9.2 Klant geeft TinkConnect bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klant nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
b) een derde partij in het geval van fusie of overname van TinkConnect.
Indien dit geschiedt, zal TinkConnect Klant hieromtrent informeren.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Tink liggen en bedrijfsrisico’s van Tink, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van TinkConnect , het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan TinkConnect de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10.3 Tink behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Tink voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

1.10.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, SYN flood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TinkConnect door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van TinkConnect kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

1.11 Nietigheid

1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van des-betreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.12.1 Op alle door TinkConnect met Klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen ver-klaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

1.12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

1.12.3 Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen alvorens zich tot de bevoegde Nederlandse rechter te wenden (of in afwachting van de uitspraak van de bevoegde Nederlandse rechter), om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

 

2. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

2.1 Gebruiksvoorwaarden

2.1.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte dan wel beschik-baar stellen van materiaal aan derden, zoals in geval van SaaSdienstverlening, (web)hosting en/of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2.1.2 Indien op verzoek van de Klant een klantspecifieke applicatie deel uitmaakt van de Dienst of althans met de Dienst wordt ondersteund, behoudt TinkConnect zich het recht voor om daarvoor additioneel te factureren in het geval zij naar haar oordeel veel tijd moet besteden aan beheer van die applicatie in de meest ruime zin, updating en debugging daaronder begrepen.

2.1.3 Klant onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Klant weet of moet weten dat die ver-wijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

2.1.4 Indien TinkConnect door een derde op de hoogte wordt gesteld van onrechtmatige informatie op de servers van TinkConnect , dan is TinkConnect gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is TinkConnect in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant of Gebruiker te verstrekken aan eisende bevoegde instanties. TinkConnect zal Klant binnen redelijke termijn informeren over het verloop van deze procedure.

2.1.5 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is TinkConnect gerechtigd hiervan aangifte te doen. TinkConnect kan hiertoe alle relevante informatie over Klant en de mo-gelijk strafbare informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen ver-richten die deze instanties TinkConnect verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

2.1.6 Klant vrijwaart TinkConnect van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant of haar Gebruikers opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Daarbij is TinkConnect niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Klant lijdt door een ingrijpen van TinkConnect in het kader van de melding door een derde van een strafbaar feit, zelfs niet wanneer de melding onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht en deze melding vooraf aan het ingrijpen door TTinkConnect aan Klant is gemeld en door deze laatste zonder voldoende weerlegging is gebleven.

2.1.7 Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internet Gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks TinkConnect, overige Klanten of internet Gebruikers hindert of schade toebrengt. TinkConnect zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. TinkConnect behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor schadelijke applicaties te verwijderen, waarbij de Klant aansprakelijk is voor eventuele daardoor ontstane schade.

2.1.8 Indien overeengekomen zal TinkConnect aan Klant een administratieve Gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen.

2.1.9 Klant kan per mail nieuwe Gebruikers aanmelden die bij retourbevestiging per mail door TinkConnect als onder de voorwaarden van de overeenkomst tussen Klant en TinkConnect en deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden aanvaard dienen te worden beschouwd.

2.1.10 Zonder toestemming van TinkConnect is het Klant verboden de door TinkConnect verschafte Gebruikersnaam of Gebruikersnaam en wachtwoord of wachtwoorden aan der-den over te dragen. TinkConnect is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van Gebruikersnamen en wachtwoorden van Gebruikers dan wel Klant.

2.1.11 Het gebruik van de Dienst door Klant of door haar geautoriseerde Gebruikers geschiedt geheel onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant. Klant zal gepaste maatregelen nemen om misbruik te detecte-en en zo mogelijk te voorkomen. Op verzoek van Klant zal TinkConnect hierbij assisteren.

2.1.12 TinkConnect kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dat maximum is TinkConnect bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

2.1.13 Klant is verantwoordelijk voor haar Gebruikers. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een Gebruiker zal op Klant worden verhaald.

2.1.14 Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door TinkConnect mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker van de Dienst.

2.1.15 Het is Klant niet toegestaan via het systeem van TinkConnect videobeelden te bekijken dan wel geluidsopnamen te beluisteren, tenzij anders overeengekomen.

2.1.16 Het is Klant niet toegestaan om zelfstandig applicaties te installeren, tenzij anders overeengekomen.

2.1.17 Klant mag niet zelf als aanbieder van de Dienst gaan functioneren.

2.1.18 Klant is zelf verantwoordelijk voor hardware en applicaties, die bij haar op eigen locatie draait of op een locatie buiten de invloedssfeer van TinkConnect. TinkConnect geeft hierover geen enkele garantie. Voorgenoemde betekent tevens dat Klant zelf voor een deugdelijke internetverbinding, hardware (router) etc. moeten zorgen. Daarbij is Klant zelf verantwoordelijk voor de vereiste minimale bandbreedte. TinkConnect kan over de vereiste minimale bandbreedte adviseren, maar dit advies is geheel vrijblijvend.

2.1.19 Klant verstrekt hierbij TinkConnect een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van TinkConnect verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door TinkConnect geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door TinkConnect.

2.1.20 Naast de verplichtingen voor de Klant uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van de Klant of het niet handelen conform het overeengekomene tussen TinkConnect en de Klant voor rekening van Klant.

2.1.21 Voor zowel uitgaand als inkomend e-mailverkeer geldt dat de registratie daarvan binnen het platform van TinkConnect bij uitsluiting leidend is.

2.1.22 Live data welke door de klant zelf verwijderd wordt, kan slechts in sommige gevallen door TinkConnect worden teruggezet. Back-up data zullen echter worden gewist met inachtneming van de voor het type en medium geldende retentie-tijd(en).

2.2 Adviezen

2.2.1 Alle producten en/of diensten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.3), Consultancy (artikel 2.4), Projectman-gement (artikel 2.5), Haalbaarheidsonderzoek (artikel 4.1.1) zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

2.2.2 TinkConnect is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Klant niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voor-waarden kan worden volbracht.

2.2.3 TinkConnect zal adviezen geven op basis van door TinkConnect aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Klant zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of in-zichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.3 Support

2.3.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en/of schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Dienst.

2.3.2 Van Meldingen worden calls en/of tickets aangemaakt. Deze worden beschikbaar gesteld via e-mail en/of de portal van TinkConnect. Alleen tickets dienen als bewijs dat problemen gemeld/opgelost zijn. Klant is zelf verantwoordelijk om de ontvangst van een ticket te controleren.

2.3.3 Support vindt op basis van ‘best effort’ plaats, tenzij middels een Service Level Agreement anders overeengekomen.

2.3.4 TinkConnect is gerechtigd Support te weigeren dan wel de overige op TinkConnect rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met Klant te annuleren indien:
a) de (Derden) Producten afgeleverd door TinkConnect of de omgeving waarin ze opereren op welke wijze dan ook zijn gewijzigd door Klant, zonder de schriftelijke toestemming van TinkConnect;
b) Support noodzakelijk is als gevolg van foutief gebruik van de (Derden) Producten dan wel als gevolg van oorzaken gelegen buiten de (Derden) Producten;
c) zich omstandigheden voordoen die een gevaar opleveren voor de veiligheid van werknemers van TinkConnect dan wel derden waarvan TinkConnect gebruik maakt.

2.3.5 In het geval van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.3.4 kan TinkConnect toch Support aanbieden. Dit geschiedt dan op basis van Nacalculatie.

2.4 Consultancy

2.4.1 Consultancy omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke (technische) adviezen aan Klant.

2.4.2 Consultancy door TinkConnect geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.5 Projectmanagement

2.5.1 Projectmanagement omvat het managen, begeleiden en adviseren inzake nader te definiëren projecten.

2.5.2 Projectmanagement door TinkConnect geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.6 Updates

2.6.1 TinkConnect verzorgt updates van overeengekomen applicaties en behoudt zich het recht voor de daaraan bestede tijd aan de Klant tegen uurtarief in rekening te brengen.

2.7 Domeinnaam en IP-adressen

2.7.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat TinkConnect voor Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2.7.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. TinkConnect vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
2.7.3 Klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van TinkConnect, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domein-naam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

2.7.4 Klant vrijwaart en houdt TinkConnect schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.

2.7.5 TinkConnect is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TinkConnect.

2.7.6 Indien TinkConnect een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal Tink medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

2.8 Beschikbaarheid en onderhoud

2.8.1 TinkConnect behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst van TinkConnect. TinkConnect zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. TinkConnect zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Klant gehouden zijn. Omdat de Dienst aan meerdere Klanten vanaf dezelfde hostingomgeving wordt geleverd, is het niet mogelijk om voor een Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. TinkConnect is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst met uitzondering van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid ten aanzien van die schade.
2.8.2 TinkConnect zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door TinkConnect opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.
2.8.3 TinkConnect zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
2.8.4 TinkConnect zal regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Klant op systemen van TinkConnect opgeslagen data en deze op verzoek aan Klant beschikbaar stel-len. Voor verschillende data gelden variabele retentietijden. TinkConnect is nimmer verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van de back-ups.
2.8.5 TinkConnect zal zich inspannen om de door haar gebruikte applicaties up-to-date te houden. TinkConnect is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). TinkConnect is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dat naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
2.8.6 Indien naar het oordeel van TinkConnect een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van TinkConnect of aan haar verbonden derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare applicaties, is TinkConnect gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.9 Gebruik van Identificatiegegevens

2.9.1 TinkConnect zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Klant ter beschikking stellen voor gebruik van Diensten. Klant zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik TinkConnect hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

2.9.2 Klant draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Klant. In geen geval is TinkConnect aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

2.9.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Klant, kan TinkConnect Klant aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

2.9.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Klant geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 2.9.3 is Klant direct in verzuim.

2.10 Dataverkeer van Klant

2.10.1 Tink heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Klant. Tink treedt slechts op als een doorgeefluik. Tink geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledig-heid.

2.10.2 Klant is verantwoordelijk voor en eigenaar van de inhoud van dataverkeer afkomstig van Klant. Klant vrijwaart en houdt Tink schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in ver-band met (de inhoud van) het dataverkeer of de in-formatie afkomstig van Klant.

2.11 Persoonsgegevens en sub-verwerking

2.11.1 Klant stemt in met de Data- Verwerkingsovereenkomst van TinkConnect. In deze relatie is Klant verwerkingsverantwoordelijke en TinkConnect verwerker van persoonsgegevens zoals nader gedefinieerd in de AVG.

2.11.2 Wanneer TinkConnect een derde partij – zoals een online service provider – inschakelt die namens TinkConnect zorg draagt voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, komen TinkConnect en deze derde partij overeen dat met betrekking tot deze zogeheten sub-verwerking van persoonsgegevens TinkConnect de eerste verwerker en deze derde partij de subverwerker is, uitgezonderd in gevallen waarin anders is bepaald in de onderliggen-de overeenkomst tussen TinkConnect en de ingeschakelde derde partij. Deze derde partij verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op gedocumenteerde instructie van TinkConnect. De toepasselijke voorwaarden voor de online service tussen TinkConnect en de ingeschakelde derde partij met betrekking tot de sub-verwerking van de persoonsgegevens zullen op aanvraag worden toe-gestuurd.

2.11.3 Voor bedoelde sub-verwerking door een ingeschakelde derde partij geldt altijd het navolgende:
• Het onderwerp van de sub-verwerking blijft beperkt tot persoonsgegevens binnen de reikwijdte van de AVG.
• De duur van de sub-verwerking blijft beperkt tot de duur van het recht van TinkConnect inzake het gebruik van de betreffende online service en eindigt wanneer alle persoonsgegevens zijn verwijderd of geretourneerd overeenkomstig de instructies van TinkConnect of de bepalingen van de toepasselijke voorwaarden voor de betreffende online service tussen TinkConnect en de ingeschakelde derde partij.
• De aard en het doel van de subverwerking is de levering van de betreffende online service in het kader van de onderliggende overeenkomst tussen TinkConnect en de ingeschakelde derde partij.
• De categorieën van betrokkenen zijn vertegenwoordigers en eindgebruikers van TinkConnect , zoals, opdrachtnemers, medewerkers en klanten.

 

3. Derden Producten

3.1 Derden Producten

3.1.1 TinkConnect is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. TinkConnect is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.1.2 Indien TinkConnect Derden Producten of rechten daarop levert aan Klant, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden TinkConnect tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

3.1.3 Wanneer bij de verstrekking van Derden Producten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ten behoeve van de Dienst, al of niet onder hetzelfde klantnummer aparte contracten (met derden) met verschillende contract-nummers worden gesloten geldt het gestelde in de artikelen 1.5.1 en 1.5.2 van deze Algemene Voor-waarden op gelijke voet voor wat betreft de totstand-koming van de daarmee gemoeide (deel-) overeen-komsten of addenda.

3.2 Algemene Voorwaarden Derden

3.2.1 Algemene Voorwaarden van Derden die in deze Algemene Voorwaarden TinkConnect van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij TinkConnect, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaar-den van Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals TinkConnect deze heeft ontvangen.

3.2.2 De Algemene Voorwaarden TinkConnect treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden van TinkConnect en de Algemene Voorwaarden van Derden, kan TinkConnect de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

 

4. Haalbaarheidsonderzoek

4.1 Haalbaarheidsonderzoek

4.1.1 Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat TinkConnect kan uitvoeren alvorens over te gaan tot levering van de Dienst. Het doel van het Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Klant voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht.

4.1.2 Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het Haalbaarheidsonderzoek zal TinkConnect een positief leveringsadvies dan wel negatief leveringsadvies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een positief leveringsadvies houdt doorgaans in dat TinkConnect tot levering zal overgaan. Een negatief leveringsadvies houdt in dat TinkConnect met redenen omkleed de levering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.

4.1.3 De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Klant zijn ongeacht de uitslag van het Haalbaarheidsonderzoek.

 

5. Prijzen en betalingen

5.1 Prijzen en Betalingen

5.1.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief btw en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

5.1.2 Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van TinkConnect zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.1.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is TinkConnect gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk mo-ment te wijzigen. TinkConnect zal Klant ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Klant heeft bij een prijsverhoging van meer dan 5% het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

5.1.4 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is TinkConnect gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een Duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.

5.1.5 De aan TinkConnect verschuldigde vergoedingen worden afhankelijk van de Dienst per jaar of per maand voor-uit gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum en worden door middel van een (doorlopende) machtiging jaarlijks dan wel maandelijks via een automatische incasso afgeschreven van de bankrekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.

5.1.6 Een Klant waarbij de incasso niet kan worden uitgevoerd door onvoldoende saldo of een andere reden, is zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

5.1.7 Alle voor TinkConnect uit de Overeenkomst met Klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant.

5.1.8 Bij een niet tijdige betaling is Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5.1.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

5.1.10 In bovenstaande gevallen heeft TinkConnect voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan. In geval van opschorting zal TinkConnect de toegang tot de Dienst en de bestanden van Klant blokkeren. De toegang wordt weer verleend zodra Klant de openstaande betalingen heeft voldaan. Tink is gerechtigd heraansluitingskosten in rekening te brengen van minimaal 150,- euro exclusief btw.

 

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Rechten van TinkConnect en Klant

6.1.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder maatwerk daarop, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij TinkConnect of diens licentiegevers. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten.

6.1.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die schriftelijk zijn overeengekomen of die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en voor het overige zal Klant de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.

6.1.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.1.4 Het is TinkConnect toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien TinkConnect door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.1.5 Ieder(e) gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat/die buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreuk makende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan TinkConnect , onverminderd het recht van TinkConnect om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

TinkConnect

Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag

Tel. +31 85 7735333
info@tinkconnect.com