September 2021
TinkConnect

TinkConnect is een handelsnaam van TINKiteasy B.V.

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of diensten van TinkConnect, hierna “Tink”, en overeen-komsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Tink en Klant, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samen-hangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschie¬den, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en ongeacht onder welke handelsnaam Tink opereert.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van of via Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Tink schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34272910.
1.1.4 Tink is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagteke-ning van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en/of de tussen Tink en Klant gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Tink zijn vastgelegd.
1.1.6 Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Tink gesloten overeenkomst en zijn op hen ook deze Algemene Voorwaarden van toe-passing.
1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
1.1.8 TinkConnect is een handelsnaam van TINKiteasy B.V..

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentie-voorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Hardware
Apparatuur zoals servers, netwerkinfrastructuur en randapparatuur welke bij Klant zijn geplaatst.
1.2.4 Buiten Kantooruren
Tussen 18:00-08:00 CET, zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen.
1.2.5 Derdelijns Support
Support uitgevoerd door deskundigen van Leveranciers.
1.2.6 Dienst
Tink stelt aan Klant onder meer Microsoft Cloud Producten ter beschikking onder toepasselijkheid van vigerende Microsoft Custo-mer Agreement en of voorwaarden van betreffende derden. Tink kan desgewenst ten behoeve van het maken van (extra) back-ups daarvoor geschikte producten van Leveranciers aanbieden. Voor verschillende data (back-ups) gelden variabele retentietijden. Tink is nimmer verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van back-ups.
1.2.7 Eerstelijns Support
Eenvoudig Support door afdeling van Tink verantwoordelijk voor de registratie, het analyseren en verder routeren van de Melding.
1.2.8 Gebruiker
De (eind)Klant/(eind)Gebruiker van Klant, die de door Tink geleverde Dienst gebruikt.
1.2.9 Identificatiegegevens
Log-in-naam, wachtwoorden, adresseringsgegevens en/of andere codes.
1.2.10 Inventarisatie
Zoals nader omschreven in artikel 4.1.1.
1.2.11 Kantooruren
Normale Nederlandse werktijden (08.00-18.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
1.2.12 Klant
Eenieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van de Dienst en met wie Tink uit dien hoofde een Overeenkomst heeft.
1.2.13 Leveranciers
Alle door Tink ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Microsoft wiens diensten en producten door Tink wor-den aangeboden en ten aanzien waarvan het Derdelijns Support bij die derden is belegd.
1.2.14 Maand
Kalendermaand
1.2.15 Melding
Bericht van Klant, in ieder geval per e-mail en zo mogelijk ook per telefoon, aan de Eerstelijns Support van Tink. Tijdstip van Mel-ding is het tijdstip waarop de Melding door Tink ontvangen is.
1.2.16 Nacalculatie
Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaam-heden, in rekening worden gebracht.
1.2.17 On-site support
Support op locatie van de Klant.
1.2.18 Support
Zoals nader omschreven in artikel 2.3.
1.2.19 Tink
TINKiteasy B.V., werkend onder verschillende handelsnamen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34272910, en diens rechtsopvolgers dan wel een aan TINKiteasy B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbe-trekking met Klant aangaat en de Algemene Voorwaarden TINKiteasy B.V. van toepassing heeft verklaard. TINKiteasy B.V. is de leverancier van de Dienst aan Klant.
1.2.20 Tweedelijns Support
Gespecialiseerd Support door interne deskundigen van Tink zoals systeembeheerders, netwerkbeheerders, programmeurs en ar-chitecten

1.3 Bevestiging

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Tink zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Tink.

1.4 Aanbiedingen

1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.
1.4.3 Tink zal een overeenkomst opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschul-digd zal zijn. Uitsluitend de in de overeenkomst aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.
1.4.4 Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Tink het recht de prijzen hierop aan te passen.
1.4.5 De overeenkomst loopt vanaf het moment dat deze overeenkomst door Tink en Klant schriftelijk wordt ondertekend en door Tink wordt ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4.6 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde: 1. de overeenkomst; 2. de offerte; 3. de Microsoft Customer Agreement; 4. deze Algemene Voorwaarden; 5. eventuele aanvullende bijlagen/voorwaarden.

1.5 Overeenkomsten

1.5.1 Indien een offerte, addendum, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Klant niet wordt onderte-kend en/of geretourneerd, aanvaardt Klant door eerste betaling van de vergoeding(en) aan Tink de inhoud van bedoeld document alsmede de Algemene Voorwaarden Tink.
1.5.2 Voor als zodanig vermeldde addenda die rechtsreeks voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen Tink en de Klant geldt dat de looptijd van deze addenda gelijkloopt met die van de overeenkomst waar zij aldus rechtstreeks uit voortvloeien of verband mee houden.
1.5.3 Een overeenkomst tussen Tink en Klant waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een looptijd van 1 (één) jaar. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig is opgezegd, wordt deze overeenkomst telkenmale stilzwijgend ver-lengd voor de duur van 1 (één) jaar.
1.5.4 Klant heeft de mogelijkheid om een Gebruiker of Dienst of onderdeel daarvan af te melden met inachtneming van een opzegtermijn als genoemd in de Microsoft Customer Agreement of in de voorwaarden van betreffende Leverancier. Voor de overige diensten zo-als geleverd door Tink, anders dan de Diensten door Leveranciers, kunnen in individuele gevallen afspraken gemaakt omtrent op-zegging, verlenging en kosten daarvan of in verband daarmee. Zowel voor aan- als voor afmelden van Gebruikers kan Tink een-malige aan- respectievelijk afsluitkosten aan Klant in rekening brengen. Voor het overige geldt te dien aanzien tevens het gestelde in artikelen 1.5.1 en 1.5.2 hierboven.
1.5.5 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.3, vindt plaats op een termijn van twee (2) kalendermaanden voorafgaand aan de maand van verlenging en moet dus uiterlijk op de laatste Werkdag van de derde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door Tink zijn ontvangen. Bij correcte opzegging brengt Tink de gehele laatste kalendermaand van de overeenkomst volledig in rekening.
1.5.6 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.5.7 Tink heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Klant een ver-zoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Klant faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Klants onderneming wordt geli-quideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vor-dering van Tink op Klant direct en volledig opeisbaar.
1.5.8 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Klant geen rechten meer aan de overeen¬komst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtin¬gen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.
1.5.9 Wanneer er bij het einde van de overeenkomst sprake is van migratiewerkzaamheden, zal Tink migratiekosten volgens een urencalculatie (nacalculatie) in rekening brengen en de migratie niet eerder aanvangen dan nadat de aldus in rekening gebracht mi-gratiekosten en eventuele andere openstaande dan wel tot dan onbetaalde facturen door de Klant zijn voldaan.
1.5.10 Bij het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, verleent Klant reeds nu voor alsdan toestemming aan Tink om alle bestanden, voor zover dit persoonsgegevens voor gebruik van eigen administratie betreft en de applicatie dit technisch mogelijk maakt, na 30 dagen uit het systeem te verwijderen en vernietigen. Voor het verwijderen en vernietigen van data waaronder per-soonsgegevens, zoals deze door levering van de Dienst en eventuele aanvullende (back-up) diensten bij Leveranciers aanwezig zijn, dient Klant zelf zorg te dragen, tenzij hierover voorafgaand schriftelijke afspraken met Tink zijn gemaakt

1.6 Medewerking/Informatieplicht Klant

1.6.1 Alle opdrachten worden door Tink uitgevoerd op basis van de door Klant aan Tink kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.6.2 Klant zal Tink alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Klant zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.6.3 Indien gegevens (data) van de Klant naar de Dienst worden overgezet (hierna: migratie) gaat Tink ervan uit dat alle data goed beschikbaar, leesbaar en niet beschadigd zijn. Indien dit niet het geval is, kan Tink extra kosten voor de migratie in rekening bren-gen. Tink is niet verantwoordelijk voor het eventueel beschadigd raken c.q. verloren gaan van data tijdens de migratie. Klant dient voor de migratie te allen tijde zelf een back-up van de te migreren data te maken.
1.6.4 Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Tink aangeeft dat de-ze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig beschikbaar worden gesteld
1.6.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tink in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Tink het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.6.6 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informa-tie, wensen en/of eisen, zal Tink te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Klant, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandig-heden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
1.6.7 Ingeval Tink activiteiten verricht op locatie(s) anders dan zijn eigen, zal Klant kosteloos voor de door Tink in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1 Tink en Klant verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Klant. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.7.2 Tink is gerechtigd de naam en het logo van Klant of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Tink website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
1.7.3 Klant en zijn Gebruikers zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Tink, behoudens schriftelijke toestemming van Tink. Klant dient ervoor zorg te dragen dat zijn Gebruikers aan voornoemde verplichting zullen vol-doen.
1.7.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.3, is Klant zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Tink om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 De totale aansprakelijkheid van Tink zal, met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw) met een maximum van het alsdan door verzekeraar uit te keren bedrag, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijk-heid van Tink voortvloeit uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) zoals daadwerkelijk betaald door Klant aan Tink op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van het alsdan door verzekeraar uit te keren bedrag.
1.8.3 Tink heeft zich ter zake van schade verzekerd. Tink is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Klant uit hoofde van de met Tink gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Klant van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daad-werkelijk vergoedt vermeerderd met Tinks eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
1.8.4 De totale aansprakelijkheid van Tink voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben ge-leid tot beperking van schade.
1.8.6 Aansprakelijkheid van Tink voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrek-kig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Klant, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van der-den op Klant, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.8.7 Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op Tink geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.8 De aansprakelijkheid van Tink ontstaat slechts indien Klant Tink, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Tink ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tink in staat is adequaat te reageren.
1.8.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Tink daarvan schriftelijk per aangetekende brief op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.8.10 Klant vrijwaart Tink van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Klant aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Tink is afgeleverd.
1.8.11 Tink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of via Leveranciers, inclusief doch niet beperkt tot opslagdiensten, die door bemiddeling van Tink aan Klant zijn geleverd. Indien mogelijk zal Tink zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Klant.
1.8.12 Tink is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie.
1.8.13 Tink is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook in geval van een eventuele inbreuk in verband met persoonsgege-vens (data lek) voor zover deze het gevolg is van verlies of diefstal van gegevensdragers waarover Klant beschikt.

1.9 Overdracht

1.9.1 De tussen Tink en Klant gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tink.
1.9.2 Klant geeft Tink bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klant nodig te hebben, om de gehele overeen-komst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Tink.
Indien dit geschiedt, zal Tink Klant hieromtrent informeren.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandig-heid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Tink liggen en bedrijfsrisico’s van Tink, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Tink, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstan-digheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Tink de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 Tink behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Tink voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.10.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, SYN flood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbe-lemmeringen en in het geval dat Tink door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Tink kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

1.11 Nietigheid

1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbe-treffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te tref-fen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffen-de bepaling) in haar geheel in stand blijft.
1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.12.1 Op alle door Tink met Klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
1.12.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
1.12.3 Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conserva-toire rechtsmaatregelen alvorens zich tot de bevoegde Nederlandse rechter te wenden (of in afwachting van de uitspraak van de bevoegde Nederlandse rechter), om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

2. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

2.1 Gebruiksvoorwaarden

2.1.1 Indien overeengekomen zal Tink aan Klant een administratieve Gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen.
2.1.2 Klant kan per mail nieuwe Gebruikers aanmelden
2.1.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor Hardware en applicaties, die bij haar op eigen locatie draait of op een locatie buiten de invloeds-sfeer van Tink. Tink geeft hierover geen enkele garantie. Voorgenoemde betekent tevens dat Klant zelf voor een deugdelijke inter-netverbinding, hardware (router) etc. moeten zorgen. Daarbij is Klant zelf verantwoordelijk voor de vereiste minimale bandbreedte. Tink kan over de vereiste minimale bandbreedte adviseren, maar dit advies is geheel vrijblijvend.

2.2 Adviezen

2.2.1 Alle producten en/of diensten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.3), Consultancy (artikel 2.4), Projectmanagement (artikel 2.5), Inventarisatie (artikel 4.1.1) zullen uit-sluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
2.2.2 Tink is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Klant niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.2.3 Tink zal adviezen geven op basis van door Tink aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Klant zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of in-zichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.3 Support

2.3.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en/of schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Dienst.
2.3.2 Van Meldingen worden calls en/of tickets aangemaakt. Deze worden beschikbaar gesteld via e-mail en/of de portal van Tink. Alleen tickets dienen als bewijs dat problemen gemeld/opgelost zijn. Klant is zelf verantwoordelijk om de ontvangst van een ticket te con-troleren.
2.3.3 Support vindt op basis van ‘best effort’ plaats, tenzij middels een Service Level Agreement anders overeengekomen.

2.4 Consultancy

2.4.1 Consultancy omvat het geven van mondelinge en/of schriftelijke (technische) adviezen aan Klant.
2.4.2 Consultancy door Tink geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.5 Projectmanagement

2.5.1 Projectmanagement omvat het managen, begeleiden en adviseren inzake nader te definiëren projecten.
2.5.2 Projectmanagement door Tink geschiedt op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

2.6 Gebruik van Identificatiegegevens

Tink zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Klant ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Klant zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Tink hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen. Klant draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Klant. In geen geval is Tink aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

2.7 Persoonsgegevens

2.7.1 Klant stemt in met de Microsoft Customer Agreement en in voorkomend geval met Data- Verwerkingsovereenkomst en/of -voorwaarden van andere Leveranciers. TINK is geen verwerker van persoonsgegevens zoals nader gedefinieerd in de AVG.

3. PRODUCTEN VAN LEVERANCIERS

3.1 Producten van Leveranciers

3.1.1 Tink is gerechtigd producten van Leveranciers te verstrekken dan wel producten van Leveranciers te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Tink is niet verantwoordelijk voor producten van Leveranciers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.1.2 Wanneer bij de verstrekking van Producten van Leveranciers, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ten behoeve van de Dienst, al of niet onder hetzelfde klantnummer aparte contracten (met derden) met verschillende contractnummers worden gesloten geldt het gestelde in de artikelen 1.5.1 en 1.5.2 van deze Algemene Voorwaarden op gelijke voet voor wat betreft de totstandkoming van de daarmee gemoeide (deel-) overeenkomsten of addenda.

3.2 Algemene Voorwaarden van Leveranciers
3.2.1 Indien Tink producten van Leveranciers of rechten daarop levert aan Klant, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de (Algemene) Voorwaarden en leveringscondities van Leveranciers van toepassing.
3.2.2 Algemene Voorwaarden van Leveranciers die in deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen, indien en voor zover beschikbaar bij Tink, op verzoek worden toegezonden.

4. INVENTARISATIE

4.1 Inventarisatie

4.1.1 Een inventarisatie is een onderzoek dat Tink kan uitvoeren alvorens over te gaan tot levering van de Dienst. Het doel van de inventarisatie is om in een vroeg stadium Klant voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht.
4.1.2 Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit de inventarisatie zal Tink een positief leveringsadvies dan wel negatief leverings-advies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een positief leveringsadvies houdt doorgaans in dat Tink tot levering zal overgaan. Een negatief leveringsadvies houdt in dat Tink met redenen omkleed de levering zal afwijzen en zo mogelijk een al-ternatief zal voorstellen.
4.1.3 De kosten van de inventarisatie zullen altijd voor rekening van Klant zijn ongeacht de uitslag van de inventarisatie.

5. PRIJZEN/BETALINGEN

5.1 Prijzen en Betalingen

5.1.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief btw en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
5.1.2 Alle prijzen op de Website, brochures, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Tink zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.1.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Tink gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Tink zal Klant ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van zijn eigen tariefwijzigingen. Klant heeft bij een prijsverho-ging van meer dan 5% het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Op prijsaanpassingen door Leveranciers kan Tink geen invloed uitoefenen en worden derhalve in voorkomend geval direct aan Klant doorberekend.
5.1.4 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Tink gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een Duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
5.1.5 De aan Tink verschuldigde vergoedingen worden afhankelijk van de Dienst per jaar of per maand vooruit gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum en worden door middel van een (doorlopende) machtiging jaarlijks dan wel maan-delijks via een automatische incasso afgeschreven van de bankrekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.
5.1.6 Een Klant waarbij de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd door onvoldoende saldo of een andere reden, is zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
5.1.7 Alle voor Tink uit de Overeenkomst met Klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van Klant.
5.1.8 Bij een niet tijdige betaling is Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deur-waarders en incassobureaus.
5.1.9 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, indien deze in liquidatie treedt of wordt ont-bonden.
5.1.10 In bovenstaande gevallen heeft Tink voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan. In geval van opschorting zal Tink de toegang tot de Dienst en de bestanden van Klant blokkeren. De toe-gang wordt weer verleend zodra Klant de openstaande betalingen heeft voldaan. Tink is gerechtigd heraansluitingskosten in reke-ning te brengen van minimaal 150 euro exclusief btw.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Rechten van Tink en Klant

6.1.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder maatwerk daarop, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Tink of diens licentiegevers. ledere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeenge-komen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde werken en rechten.
6.1.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die schriftelijk zijn overeengekomen of die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en voor het overige zal Klant de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken.
6.1.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk ka-rakter en geheimhouding van de werken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
6.1.4 Het is Tink toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien Tink door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, tenzij uitdrukke-lijk schriftelijk anders overeengekomen.
6.1.5 Ieder(e) gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat/die buiten de strekking van de Overeenkomst of verleen-de gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling en per dag dat deze voortduurt, betalen aan Tink, onverminderd het recht van Tink om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

TinkConnect

Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag

Tel. +31 85 7735333
info@tinkconnect.com